?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


June 24th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
כאשר ביקשתי מאימי לראות את שרשרת הפנינים שלה, היא פרשה את תכולת תיבת תכשיטיה על מיטתה, ואחיותי ואני התפרשנו סביבה, להאזין לסיפוריה.

בתוך קופסת חמאה בת כחמישים שנה נמצאו אוצרותיה של סבתי מצד אבי. שטר של חמש לירות ישראליות, שטר של חמש מאות שקלים ישנים, ומטפחת קשורה היטב. בתוך המטפחת - מטבע זהב בודד, שנטבע בשנת 1918, ודג זהב, עשוי חוליות חוליות . במטפחת עטוף היה פתק, המורה למכור אחת המטבעות כדי לממן את חתונתו של בן דודי עידו.

בקופסה חלודה ממתכת, אשר הכילה פעם סוכריות של חברת צד, נמצאו אוצרותיה של סבתי מצד אימי, עטופים אף הם במטפחת חסרת צבע. סבתי הייתה הצעירה בבנותיה של משפחה עשירה מכשאנוב שבפולין. כאשר באו הנאצים כדי לקחתה למחנה הריכוז, היא הצליחה להחביא את תכשיטיה של אמה על גופה, ככל הנראה בתחתוניה - הסיפור לא ברור בנקודה זו. במהלך המלחמה נתנה סבתי את התכשיטים אחד אחד, כאשר נקלעה למצוקה - בעיקר כאשר חלתה במחנה הריכוז, בו שהתה עם חלק מאחיותיה.

כאשר הגיעה לארץ, עדיין נותרו לה מעט מתכשיטיה של אמה. סבתי עלתה לארץ עם סבי, באוניית המעפילים "נגבה". הספינה נתפסה, והמעפילים הובאו למחנה המעצר בקפריסין. הבריטים ערכו חיפוש גופני על המעפילים. כאשר הסתיים החיפוש על גופה של המעפילה שעמדה לפני סבתי בטור, אמרו לה באנגלית לעבור לטור השני. המעפילה לא הבינה אנגלית, אך סבתי שהייתה ממשפחה משכילה ניצלה את ההזדמנות ועברה במהירות לטור השני, וכך נמנעה מחיפוש גופני.

כאשר הגיעה לארץ חילקה סבתי את שארית תכשיטיה של אמה בין כל אחיותיה - אלה ששרדו את מחנה הריכוז כמו גם האחות אשר הייתה בארץ באותה תקופה. אחת מאחיותיה בחרה לחלץ את היהלומים מן התכשיטים ולשבצם בתכשיטים חדשים, אך סבתי לא בחרה לעשות כן. בתוך המטפחת מצויות עדיין שתי טבעות יהלום, בעיצוב של ראשית המאה. אחת מהן שבורה , והיהלום שנפל ממנה שמור בצמוד לה. לטבעות גוף דק ועדין, כאשר רק החלק אשר מחזיק את היהלומים מתרחב כדי שיהיה מקום לשבצם בו.

האח היחיד במשפחה לא שרד את השואה. כאשר נקרתה לסבתי ולאחיותיה במחנה הריכוז הזדמנות להעביר דבר מה לאחיהן, הן הכינו מזוודה ובה בגדים עבורו. בדופן כפולה של המזוודה הכניסו כסף רב, כדי לסייע לאחיהן שלא היה לו דבר. המזוודה הגיע לאחיהן, אשר מצא את הכסף, והחליט לברוח מן המחנה בו שהה. הוא נורה בידי הנאצים במהלך נסיון הבריחה.
Current Mood:
sad מכונסת
Current Music:
צפרי ארצנו מצייצות את שירת הבוקר
* * *

Previous Day · Next Day