?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


November 5th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Baby fingernails grow in reverse. They are narrower where you cut them, compared to where they emerge from, because the baby was a lot smaller when this part of the fingernail was created.
Current Mood:
surprised watching
Current Music:
magic moments
* * *

תינוק אינו שאלת פסיכומטרי, כי אם חידת הגיון תלויה בזמן. למשל, אם יעל אכלה והמשיכה לבכות, הצליחה לייצר, החלפנו, ואפילו פלטה וגיהקה, אבל עדיין ממשיכה לבכות, ואין עוד מה לפסול באלימינציה, הרי שייתכן שעכשיו היא כבר בוכה כי היא שוב רעבה.

Time is of the essence here.

לכן אני מוצאת עצמי מזייפת בסדר הפעולות המקודש מימים ימימה, אשר מכתיב שאמבטיה מגיעה לפני האוכל (למה? ואיך מזהים שעוד מעט היא תתעורר ותרצה לאכול, לפני שהיא מזהה ונהיית עצבנית? בינתיים הצלחתי רק להעיר אותה באופן יזום) ואחרי האוכל באים גיהוק והחלפת חיתול. לו הרמתי אותה לגיהוק וחיתול בכל פעם שהיא מתעוררת לאכול באמצע הלילה, כל האכלה היתה עולה לי בשעתיים, כמו בלילות הראשונים. לעומת זאת, אם אני מרשה לה להירדם תוך כדי יניקה, אף אחת מאיתנו לא ממש מתעוררת, ואפשר לחזור לישון. הבעייה עם "לא ממש להתעורר" היא שתינוק יונק (להבדיל מתינוק המואכל מבקבוק) לא אוכל באופן אפקטיבי כשהוא רדום למחצה. אבל לפחות אני מצליחה לבודד את גורם הבכי.
* * *

Previous Day · Next Day