?

Log in

No account? Create an account

Ladypine


November 6th, 2006

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *

פריקונומיקס הוא ספר אשר נטבע עמוק כל כך, שמי שקורא אותו חש צורך עז לחזור על הרעיונות והממצאים שבו, בזכות השילוב המרענן בין כלכלה לסוציולוגיה.

בשנת 1996 שמעתי הרצאה אשר נחרתה בזכרוני באותה צורה, בזכות הניתוח הסוציולוגי המעניין, שהתבסס על סטטיסטיקה, ודן ברצח בתוך המשפחה. מסתבר שהתפלגות מספר שנות הלימוד בקרב גברים ונשים הוא כזה שהעקומה של הנשים מוסטת למעלה לפחות באזור הזנב הנמוך, ביחס לעקומה של הגברים. המרצה הסביר את ההסטה בכך שבגיל התיכון, נערים בעלי ציונים נמוכים מופנים למסלול מקצועי ("לפחות שיצא עם מקצוע"), בעוד שנערות בעלות ציונים נמוכים מופנות לבגרות הומנית. לאחר התיכון, הנער עובד במקצוע שרכש, ואילו הנערה חסרת המקצוע הולכת לאוניברסיטה לפקולטה הומנית לא מבוקשת, כי מה כבר אפשר לתת לה לעשות בלי מקצוע?

התוצאה היא שבשוליים התחתונים של עקומת ההשכלה יש גברים רבים עם השכלה נמוכה, אשר נישאים לנשים בעלות השכלה קרובה לשלהם. כלומר נוצרים זוגות רבים בהם האישה משכילה מהגבר. טענת המרצה הייתה כי הדבר גורם למריבות במשפחות אלה, ואף לרצח.
Current Location:
המיטה של יעל
Current Music:
מתי כספי - בלילות הקיץ החמים
* * *

Previous Day · Next Day